Gael-Ara
Last Live 2 years ago
Followers · 5
Streamer is offline
Guānyú wǒ:
Wǒ duì zìjǐ de gōngzuò chōngmǎn rèqíng. Yīnwèi wǒ rè'ài zìjǐ de gōngzuò, suǒyǐ wǒ yǒu yuányuán bùduàn de dònglì qūshǐ wǒ jìnlì ér wéi.

Language:
English, Mandarin and French