UltimateGamerX
Followers · 5
Streamer is offline
LEMON
1
ICE CREAM
10
DIAMOND
100
NINJAGHINI
1,000
NINJET
10,000
𝕽𝖊𝖆𝖑 𝕹𝖆𝖒𝖊- 𝕸𝖚𝖐𝖊𝖘𝖍 𝕽𝖔ყ
💘 ♦ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ- ɢᴀᴍɪɴɢ,ʟɪꜱᴛᴇɴɪɴɢ ꜱᴏɴɢꜱ,ʙɪᴋɪɴɢ,ᴛʀᴀᴠᴇʟ,ᴍᴏʙɪʟᴇ ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ ♦💘
🍒 🎀 мү ρ𝒸 𝐒ρε𝒸ιғι𝒸αтιση 🎀 🍒
𝕮𝖕𝖚 -𝐼𝓃𝓉𝑒𝓁 𝐼𝟫 𝟫𝟫𝟢𝟢𝒦
𝓒𝓟𝓤 𝕮𝖔𝖔𝖑𝖊𝖗 - 𝕮𝖔𝖔𝖑𝖊𝖗 𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 𝓗𝔂𝖕𝖊𝖗 212 𝕭𝖑𝖆𝖈𝓴 𝕰𝖉𝖎𝖙𝖎𝖔𝖓 𝕽𝕲𝕭
𝕸𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖇𝖔𝖆𝖗𝖉 - 𝓩390 𝓐𝓸𝓻𝓾𝓼 𝓟𝓻𝓸 𝓦𝓲𝓯𝓲 𝓐𝓽𝔁
𝕽𝖆𝖒 - 16 𝓖𝓑 𝓒𝓸𝓻𝓼𝓪𝓲𝓻 3200𝓜𝓩𝓗
𝓗𝖉𝖉 - 𝓣𝖔𝖘𝖍𝖎𝖇𝖆 1𝓣𝓑 𝓗𝓓𝓓
𝓢𝓼𝓭 - 120 𝓖𝓑 𝓦𝓓 𝓖𝓻𝓮𝓮𝓷
𝓟𝖘𝖚 - 𝓒𝓸𝓻𝓼𝓪𝓲𝓻 𝓡𝓜𝓧 𝓡𝓜1000𝓧 1000𝓦 𝓐𝓣𝓧12𝓥
𝕲𝖕𝖚 - 𝓐𝓼𝓾𝓼 𝓡𝔁 580 𝓞𝓒 8𝓖𝓑
𝕮𝖆𝖘𝖊 - 𝓐𝖔𝖗𝖚𝖘 𝕲𝖎𝖌𝖆𝖇𝖞𝖙𝖊 𝓐𝓒300𝓦 𝓡2 𝓐𝓣𝓧 𝓜𝓲𝓭-𝓣𝓸𝔀𝓮𝓻 𝓟𝓒 𝓒𝓪𝓼𝓮𝖊(𝕭𝖑𝖆𝖈𝓴)
𝕸𝖔𝖓𝖎𝖙𝖔𝖗 - 𝓐𝓼𝓾𝓼 𝓥𝓩249𝓗 60𝓗𝓻𝔃 𝓜𝓸𝓷𝓲𝓽𝓸𝓻
𝕸𝖔𝖚𝖘𝖊𝖕𝖆𝖉 - 𝕽𝖊𝖉𝖌𝖊𝖆𝖗 𝓜𝓟𝓡351 𝓢𝖔𝖋𝖙 𝕭𝖆𝖘𝖊 𝕸𝖔𝖚𝖘𝖊𝖕𝖆𝖉 𝕽𝕲𝕭
𝕸𝖔𝖚𝖘𝖊 - 𝓝𝖎𝖌𝖍𝖙 𝓗𝖆𝖜𝓴 𝓝𝓜101 𝓕𝓟𝓢 𝕲𝖆𝖒𝖎𝖓𝖌 𝕸𝖔𝖚𝖘𝖊 𝕽𝕲𝕭
𝓗𝖊𝖆𝖉𝖘𝖊𝖙 - 𝕽𝖆𝔃𝖊𝖗 𝓔𝖑𝖊𝖈𝖙𝖗𝖆 𝓥2 7.1
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Buy Me A Coffee☕
• Be respectful to Everyone And ME
• English/Hindi only! I Either I Cant Understand You
• Please Do Not Join My Game Other Then I Invite You .
• DON'T FIGHT.
• RACISM WILL LEAD TO INSTANT BAN
💲 Live Donations (When I Am Online) 💲