YakovAlive
Last Live 1 day ago
Followers · 347
Streamer is offline
https://teespring.com/stores/yakov-alive
https://www.patreon.com/yakovalive
https://youtube.com/c/yakovalive
https://exodusamericanus.com/

Donate crypto!
Crypto:
BTC: bc1qtzv93hl04tayz65q6mnuhw936xghelzeq36r8h
ETH: 0x0367d93c28de58E78D8f970186780a33E0787643
LTC: LXo3QweUFyaNyzkg1UkWYMFi2MRCT5XKnb